Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kristýna Báčová, DiS., ČESKÁ REPUBLIKA.

 

 

V těchto zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Vás informuji, jakým způsobem v rámci služeb ode mne tzn. Kristýny Báčové, DiS. zpracovávám a chráním Vaše osobní údaje.

Pokud hovoříme o „Vás“, mám na mysli Vás jako mé klienty a zájemce o mé služby, zejména jestliže jste si ode mě objednali služby nebo jste mě kontaktovali se zájmem o mou službu.

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Nejprve si pojďme vysvětlit základní pojmy, které budeme používat:

„OSVČ – Kristýna Báčová, DiS.“ je fyzická osoba, Praha 7, Šimáčkova 1379/4, PSČ 170 00, IČ: 88063020 jako provozovatelka koučinkového/výživového poradenství.

„Osobními údaji“ budeme rozumět veškeré informace, které Vás identifikuji nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají (o Vaší osobnosti, aktivitách, majetku apod.).

„Zpracováním“ osobních údajů budeme rozumět jakoukoli operaci nebo soubor operací s Vašimi osobními údaji nebo soubory Vašich osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Osobní údaje jako hodnota. Vaše osobní údaje považuji za důležitou hodnotu a nakládám s nimi v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů postupuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.

Jaká jsou základní pravidla? Při zpracovávání osobních údajů dbám za všech okolností následujících základních pravidel:

Zákonnost, korektnost a transparentnost: Vaše osobní údaje zpracovávám vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Účelové omezení: Vaše osobní údaje shromažďuji výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracovávám dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Minimalizace: Osobní údaje zpracovávám pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracovávám.

Přesnost: Dbám na to, aby osobní údaje, které zpracovávám, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímám veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly – s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracovávám – bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Omezení uložení: Vaše osobní údaje ukládám ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracovávám.

Integrita a důvěrnost: Zabezpečuji ochranu Vašich osobních údajů, které zpracovávám. Zpracovávám Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Používám vyspělá opatření fyzické a elektronické bezpečnosti.

Lokalizace: Všechny Vaše osobní údaje uchovávám v rámci Evropské unie a nepředávám je do zemí mimo Evropskou unii.

 

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemci a zákazníci. Jste-li zájemcem o mé služby, zpracovávám Vaše osobní údaje proto, abych Vám učinila nabídku služeb. Jste-li již mým klientem/klientkou, zpracovávám Vaše osobní údaje za účelem správy smluvního vztahu, který s Vámi mám nebo jsme měli uzavřen. V obojím případě můžu Vaše osobní údaje využít také k marketingovým a obchodním účelům (zasílání obchodních sdělení, přehled o využívání našich služeb apod.). Pokud se mnou komunikujete telefonicky, mohou být tyto telefonní hovory nahrávány. Tyto účely a pravidla, která pro ně uplatňuji, jsou rozvedeny níže.

Cookies a web beacons. Určité údaje, které mohou být za jistých okolností ztotožněny s konkrétní fyzickou osobou, jsou produktem využití technologií cookies a web beacons; níže proto specifikujeme pravidla platná pro tyto technologie.

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

O jaké osobní údaje se jedná? Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete při objednávce služeb, a osobní údaje, které vyplynou z průběhu poskytování služeb. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje, údaje o předmětu služeb (jaké služby jste si objednali) a údaje o průběhu poskytování služeb (diagnostika, zdravotní a jiné osobní faktory podstatné pro poskytování služeb, průběh konzultací, výživová doporučení, průběh hubnutí, dodržování výživového režimu atd.) a údaje o plnění povinností vyplývajících z poskytování služeb (platby apod.).

Proč tyto osobní údaje potřebuji? Poskytování mých služeb je založeno na dlouhodobější práci s klienty. Je přirozené, že musím zpracovávat osobní údaje, abych mohla dostát svým závazkům ohledně poskytování služeb a abych mohla vykonávat práva a plnit povinnosti s tím související. Pokud bych neměla přehled o tom, komu, za jakých podmínek a s jakým výsledkem poskytuji služby, nemohla bych zajistit kvalitní servis, vyřizování reklamací, vedení účetnictví atd.

Údaje o tělesném a zdravotním stavu. Osobní údaje, které zpracovávám, mohou představovat také údaje o Vašem tělesném nebo zdravotním stavu. Údaje tohoto typu jsou nedílnou součástí poskytovaných služeb (vstupní diagnostika, koučinkový test, průzkum jídla atd.); bez nich není možné služby poskytnout buď vůbec, nebo tak, aby plnily svůj účel. Eviduji např. údaje o Vaší hmotnosti (BMI) a dalších tělesných proporcích a o jejich vývoji v průběhu čerpání služeb. Abych Vám mohla dát smysluplná výživová doporučení, potřebuji znát Váš dietní režim a základní údaje o chorobách, kterými trpíte, případně další údaje o stavu Vašeho organismu. To nic nemění na tom, že služby, které poskytuji, nejsou zdravotními službami. Neléčím Vás; máte-li takovou potřebu, obraťte se na svého lékaře.

Odkud Vaše osobní údaje získávám? Osobní údaje o Vás jako mých klientech získávám od Vás, a to tak, že mi je sdělíte (čímž se myslí i nahrávky telefonních hovorů) nebo že je zjistím vyšetřením či přímo na osobníchkonzultacích. Vyšetření nebo jiné podmiňující výkony (např. odběr biologického materiálu) mohou být s Vaším souhlasem provedeny také prostřednictvím externího odborného subjektu (např. biochemické laboratoře); v tomto případě berete na vědomí a akceptujete, že výsledky vyšetření budou předány přímo mně.

Online účty. Vaše kontaktní údaje a údaje o průběhu poskytování služeb Vám zpřístupňuji prostřednictvím zabezpečeného osobního online účtu. Účet můžete využívat ke správě údajů. Jestliže vymažete určité údaje nebo je nahradíte jinými, je tento postup rovnocenný odvolání souhlasu se zpracováváním vymazaných či nahrazených osobních údajů, byly-li údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu; jinak se výmaz či nahrazení údajů považuje za aktualizaci platného stavu.

Jak dlouho osobní údaje zpracovávám? Osobní údaje zpracovávám (uchovávám) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro předmětné poskytování služeb a pro realizaci práv a povinností z toho vyplývajících, tzn. do uplynutí aplikovatelných promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla není delší než 10 let od skončení poskytování předmětných služeb.

Nahrávky telefonních hovorů. Nahrávky telefonních hovorů uchováváme 60 dní od jejich pořízení, abych mohla vyhodnocovat práci mého personálu, a poskytovat Vám tak co nejlepší služby.

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ

O co se jedná? Jestliže jste mě oslovili (ať formou online kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem) se zájmem o mé služby nebo jestliže jste jiným způsobem projevili zájem o mé služby, budu zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste mi v této souvislosti poskytli, a to proto, abych Vám mohla učinit nabídku služeb. Může jít i o nahrávky telefonních hovorů, které budu zpracovávat po omezenou dobu ke stanoveným účelům, jak je specifikováno níže.

Váš souhlas je nutný. Osobní údaje zpracovávám na základě souhlasu, který mi udělíte v souvislosti s projeveným zájmem o mé služby. Souhlas nejste povinni udělit – mé služby můžete čerpat i tak, že se dostavíte na poradnu na adrese Praha 7, Šimáčkova 1379/4 (6.patro), a sjednáte si zde poskytnutí služeb bez toho, abyste mi předem poskytovali osobní údaje.

Odvolatelnost souhlasu. Souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláte-li souhlas, můžu poté údaje v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu zpracovávat za účelem zamezení duplicitního kontaktování Vaší osoby a za účelem vypořádání smluvních nároků mezi námi a naším smluvním partnerem v souvislosti se získáním nebo ověřením kontaktu na Vás. Máte právo vznést námitky proti popsanému následnému zpracovávání osobních údajů (viz oddíl „Vaše práva“).

Jaké osobní údaje zpracovávám? Jedná se o identifikační a kontaktní osobní údaje a dále údaje o předmětu Vašeho zájmu (pokud ho dobrovolně uvedete). Na základě poskytnutých údajů Vás budu kontaktovat (zpravidla telefonicky) s nabídkou služeb nebo schůzky za účelem projednání předmětu Vašeho zájmu. Pokud Vás kontaktuji telefonicky, pak mohou být hovory nahrávány za účelem vyhodnocování mé práce a vypořádání práv a povinností mezi mnou a mými smluvními partnery, kteří mi poskytují služby online marketingu.

Online marketing. Vaše kontakty můžu získávat s využitím služeb mých partnerů, kteří se zabývají online marketingem. Vždy je nezbytný Váš individuální souhlas se zpracováním osobních údajů; údaje nezískávám metodami „data harvesting“ ani jinými srovnatelnými způsoby.

Jak dlouho osobní údaje zpracovávám? Nabídka služeb Vám bude učiněna v době, o které jste byli informováni při udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů, jinak do 6 měsíců od udělení souhlasu. Pro účely zasílání obchodních sdělení je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i poté (pokud jste k tomu udělili souhlas), a to do doby, než další zasílání obchodních sdělení odmítnete (pro podrobnosti srov. oddíl „zpracovávání osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům“). Nahrávky telefonních hovorů nebudou uchovávány déle než 60 dnů od jejich pořízení.

 

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K MARKETINGOVÝM A OBCHODNÍM ÚČELŮM

Proč zpracovávám osobní údaje k marketingovým a obchodním účelům? Osobní údaje zpracovávám k marketingovým a obchodním účelům ze dvou důvodů:

jednak proto, abych své zákazníky a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, obecně informovali o naší nabídce a novinkách formou zasílání elektronických nebo tištěných newsletterů a jiných obchodních sdělení a abychom naše zákazníky a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, ve vybraných případech telefonicky, emailem nebo jiným obdobným oslovila s mou nabídkou

jednak proto, abych mohla personalizovat naše vystupování vůči Vám v případě jednání o poskytování služeb nebo v jiných souvislostech (historie poskytování služeb apod.).

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s obchodními sděleními a oslovení s nabídkou zpracovávám jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o mou nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste mými klienty. Osobní údaje za účelem personalizace vystupování zpracovávám jen tehdy, jestliže jste nebo jste byli mými klienty.

Kdy lze zasílat emailová obchodní sdělení? Respektuji pravidlo, že využít Vaši emailovou adresu k zasílání obchodních sdělení je možné, jen jestliže jste mi ji sdělili jako můj zákazník nebo jestliže jste mi k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“. V každém případě Vám v každém emailovém obchodním sdělení dáváme jednoduchou a zřetelnou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

Jaké osobní údaje z tohoto důvodu zpracovávám? Jedná se o následující typy osobních údajů (v konkrétním případě nemusejí být zpracovávány všechny vyjmenované typy osobních údajů):

identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.);

Vaše profilové osobní údaje ve vztahu k poskytování služeb (historie a průběh poskytování služeb, předmět zájmu, účast na akcích Kristýny Báčové, DiS.  apod.);

údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi (historie komunikace, věk, poslední kontakt apod.)

Jako marketingové a obchodní nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Odkud Vaše osobní údaje získávám? Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou:

  • mé smluvní vztahy k Vám, tzn. zejména Vaše objednávky mých služeb;
  • údaje poskytnuté ze strany zájemců;
  • výjimečně veřejně dostupné zdroje (např. veřejné databáze).

 

 

Právní základ zpracovávání osobních údajů a právo uplatnit námitky. Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k těmto účelům v zájmu udržování a rozvoje klientely a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavím další zpracovávání k těmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudím na základě důvodů námitek (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na mé straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budu Vás informovat, zda námitkám vyhovím nebo že jim vyhovět nemůžu, a z jakých důvodů. Pro formu, jakou lze uplatnit námitky, viz oddíl „Vaše práva“.

Jak dlouho osobní údaje zpracovávám? Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s obchodními sděleními zpracovávám (uchovávám) tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, nevznesli-li jste dříve námitky proti takovému zpracovávání nebo neodvolali-li jste souhlas se zpracováváním osobních údajů k těmto účelům. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracovávám po dobu 10 let ode dne, kdy jste přestali být mými aktivními zákazníky.

COOKIES A WEB BEACONS

Co jsou cookies a jak je využívám? Na webových stránkách www.kristyna-bacova.cz, využívám technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžu využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

Co jsou web beacons a jak je využívám? Můžu využívat také technologie web beacons, a to jak na webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z mého webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy).

Na jakém základě používáme cookies a web beacons a co můžete udělat Vy? Okolnosti, které popisuji výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytuji. Tyto aktivity jsou podle našeho názoru prospěšné i pro Vás. Pokud si však nepřejete, abych vůči Vám využívala cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoliv zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. Máte dále možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

Žádná identifikace. Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužívám k Vaší identifikaci.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

Komu předávám osobní údaje? Vaše osobní údaje jsou pro mě důvěrné. S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředávám žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním). S osobními údaji nijak neobchoduji.

Zpracovatelé. Osobní údaje můžu předat subjektům, které pro mě provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které mi poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které mi poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Zpracovatelé nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle mých pokynů. Nesu odpovědnost za to, že ze strany zpracovatelů nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Odsouhlasená předání. Jsem oprávněna předat osobní údaje třetím osobám také tehdy, vyslovíte-li s tím souhlas, a to za podmínek uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat; pro formu, jakou to lze učinit, viz oddíl „Vaše práva“.

Předání ke splnění právních povinností a předání nutná z povahy věci. Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou.

 

VAŠE PRÁVA

Právo na informace. Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracovávám či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste mi poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání Údajů. Máte právo, abych bez zbytečného odkladu opravila Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abych vymazala Vaše osobní údaje, nemám-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezím jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Právo podat námitky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracovávám na základě mých oprávněných zájmů, nejprve posoudím (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na mé straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budu-li Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovím nebo že jim vyhovět nemůžu, a z jakých důvodů.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit a jakým způsobem Vaši žádost vyřídím? Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@kristyna-bacova.cz. Práva můžete uplatnit vůči Kristýně Báčové DiS., Šimáčkova č.p. 1379/4, 170 00, Praha 7, IČ: 88063020, která Vám poskytuje služby nebo se kterou jednáte o poskytnutí služeb. Požádáte-li mě o přijetí určitého opatření, poskytnu Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Jakým způsobem se můžete bránit? Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracovávám Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!

Napiš mi s čím ti mohu pomoci a nebo to, co tě zajímá.

Uložím si tě do své databáze a do 48 hodin tě budu kontaktovat. Je možné, že tě občas budu informovat o novinkách.

Děkuji ti za tvůj kontakt, ozvu se co nejdříve!